Algemene voorwaarden De Online Schuldencoach – Liselotte Maas.nl

Artikel 1 definities

1.1 De Online Schuldencoach staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70760802, ook handelend onder liselottemaas.nl.

1.2 Voor de leesbaarheid staat dit document in de ‘wij’-vorm. Hiermee worden De Online Schuldencoach en de diensten van liselottemaas.nl bedoeld.

1.2 De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

1.3 De diensten bestaan uit: coaching, online programma’s, bijeenkomsten, lezingen, trainingen en webinars.

1.4 Schriftelijk is zowel per post als per e-mail.

Artikel 2 toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met ons.

2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door ons zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten.

2.5 De overeenkomst bevat een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

Artikel 3 betaling

3.1 Voor de betaling van declaraties en facturen hanteren we een betalingstermijn van 14 dagen.

3.2 Betaalt de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor een nadere aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment kunnen wij de dienstverlening opschorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

3.3 Blijft de opdrachtgever in gebreke, dan gaan we over tot invordering. De kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Naast de hoofdsom is de opdrachtgever de wettelijk verschuldigde rente en incassokosten en overige schade verschuldigd.

3.4 In geval van beslag, surseance of faillissement van de opdrachtgever zijn de vorderingen op de opdrachtgever direct opeisbaar.

3.5 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.

3.6 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.7 Per januari worden de prijzen geïndexeerd. De aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de opdrachtgever.

Artikel 4 Inschakeling van derden

4.1 Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, hebben wij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wij zijn, behoudens in het geval vanuit onze kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van mijn overeenkomst met jou willen beperken, gaan we er vanuit en bevestigen wij zonodig bij deze dat alle overeenkomsten tussen jou en ons de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden.

Artikel 5 Bijzondere voorwaarden online/offline coach programma’s

5.1 In onze programma’s delen we onze kennis, ervaring en tools over schuldhulp en budgetteren. Het succes van de programma’s is grotendeels afhankelijk van de eigen inspanningen. We kunnen  niet garanderen dat de programma’s tot een succesvol resultaat leiden.

5.2 We vinden het belangrijk dat jij tevreden bent, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan door een mail te sturen aan info@deonlineschuldencoach.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal het geld zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd. Wel dien je het ontvangen cursusmateriaal in te leveren.

5.3 Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 6 Bijzondere voorwaarden coaching

6.1 De overeenkomst houdt voor mij een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. We zullen ons inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.

6.2 Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Als de afspraak later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd dan brengen we hiervoor kosten in rekening.

Artikel 7 Informatieverstrekking door de opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering relevant is beschikbaar.

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst

8.1 We voeren de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomst de eisen van goed vakmanschap uit.

8.2 We hebben het recht om werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

8.3 De uitvoering gaat in overleg en na schriftelijk akkoord van de opdracht.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.

Artikel 10 intellectueel eigendom

10.1 Op de teksten en materialen behorende bij onze diensten bezitten we de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van deze diensten mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij we hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

10.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij we hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.

10.3 Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 1.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 100,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al onze overige rechten.

Artikel 11 Klachten

11.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door ons een mail te sturen. We ontvangen dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen we niet in behandeling nemen.

11.2 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 We zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.2 We zijn niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van de facturen over te gaan.

12.3 We zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart ons voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

12.4 We zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

12.5 Iedere aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.

12.6 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid voor die schade.

12.7 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je ons eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat we in staat zijn om onze verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 13 Geheimhouding en persoonsgegevens

13.1 Jij en wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 Indien wij op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en wij ons ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, zijn wij niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

13.3 We nemen jouw privacy serieus en we gebruiken jouw persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. We houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens we verwerken en met welk doel is te vinden in onze privacyverklaring.

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

14.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechtbank Midden-Nederland.

14.3 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Slotbepalingen

15.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

15.2 Indien wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat we in enigerlei mate het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

15.3 We zijn bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. We zullen de gewijzigde voorwaarden tijdig toesturen.

Driebergen, november 2018